اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

Last Update: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۲:۳۰| تعداد بازدید: 1079
       
       
       
       
       

 

ساختار سازمانی مدیریت نظارت بر موادغذایی،آرایشی و بهداشتی :

 

   مجوزهای بهداشتی      

  ضوابط فنی و بهداشتی    

    قوانین و مقررات

 بخشنامه ها و دستورالعمل ها