اعلام برنامه معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای پاسخگویی به خط 3 از سامانه ۱90

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۰۹:۴۹ | تعداد بازدید: 1 بازدید

در خضصوص اعلام برنامه معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای پاسخگویی به خط 3 از سامانه 190 به

پیوست جدول مربوط به داده های 37 دانشگاه علوم پزشکی کشور جهت استحضار ارسال شده است.