امحاء پوکه ویال های داروی توسیلیزومب

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۸:۱۴ | تعداد بازدید: 3

به دلیل مشاهد مواردی از خرید و فروش  پوکه خالی ویال های مصرف شده داروی توسیلیزومب(تمزیوا) در بازار سیاه و با

عنایت به خطرات و آسیب های احتمالی ورود داروی تقلبی به بازار،لطفا اقدامات لازم در مراکز درمانی جهت نظارت دقیق بر امحاء

پوکه خالی ویالهای داروی مذکور انجام گیرد.