تغییرات قیمتی داروی رمدسیویر

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۳:۳۳ | تعداد بازدید: 5

در خصوص تغییرات قیمتی داروی رمدسیویر و پوشش بیمه ای آن ،در صورت تجویز داروی مذکور بر اساس استانداردهای 

ابلاغی وزارت متبوع،سهم بیمه برای بیماران بستری و بستری موقت(اقامت در اورژانس به دلیل نبودن تخت در بخش مربوطه بر

اساس دستور پزشک)90% و برای بیماران سرپایی 70% محاسبه و پرداخت می گردد.