جوابیه آزمایشگاه در خصوص ویال های سیکلوفسفامید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۸:۳۹ | تعداد بازدید: 3

به اطلاع می رساند ویال های سیکلوفسفامید 200 میلی گرم از سری ساختCYP2118A علی رغم تغییر ظاهری به لحاظ ماده موثره

قابل قبول و قابل مصرف می باشد اما سری ساختCYP2109Aغیر قابل مصرف و باید عودت گردد.