پوشش بیمه ای داروی توسیلیزوماب

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۳ | تعداد بازدید: 2

به آگاهی می رساند  داروی توسیلیزوماب از تاریخ ابلاغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

قابل ذکر است با توجه به راهنمای تجویز  داروی توسیلیزوماب ،باید فرم تجویز داروی مذکور که در فایل پیوست آمده است در پرونده بیمار

قرار گیرد.