شرح وظایف - اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳:۱۵| تعداد بازدید: 216

 

شرح وظایف واحد نظارت بر امور داروخانه ها:

 •  تکمیل مدارک به منظور طرح موضوع : تاسیس داروخانه، ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل ، تائید صلاحیت مسئول فنی ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ، ابطال مجوز تاسیس داروخانه و ... در کمیسیون ماده ۲۰ و انجام سایر امور مربوطه پس از رای کمیسیون
 • انجام کلیه امور مربوط به روند قانونی و اداری تاسیس داروخانه ها ، انتقال سرمایه ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ها ، تغییر مسئولین فنی  داروخانه ها شامل معرفی به شرکتهای دارویی و بیمه های خدمات درمانی جهت انعقاد قرار داد بیمه و صدور پروانه های مربوطه و ...
 •  صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه
 •  صدور گواهی  تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه
 •  تمدید اعتبار پروانه مسئولین فنی داروخانه
 •  صدور مجوز قائم مقام مسئول فنی داروخانه
 •  صدور گواهی سابقه کار داروسازان در داروخانه های حوزه نظارتی دانشگاه
 •  ثبت نام افراد واجد شرایط تاسیس داروخانه
 •  امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات
 •  تهیه و ارسال لیست تغییرات امور داروخانه ها به سازمان غذا  و دارو
 •  

شرح وظایف واحد فنی و نظارت:

 •   بازرسی از داروخانه های  تحت پوشش دانشگاه
 •  بازرسی از داروخانه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 •   ارزشیابی داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارویی
 •   رسیدگی به شکایات از داروخانه ها
 •   کارشناسی محل به منظور تاسیس وانتقال مکان داروخانه
 •   بررسی بازرسیهای داروخانه های تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم
 •   نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های پخش دارویی
 •   اظهارنظر ، نگهداری وامحاء داروهای قاچاق وتاریخ گذشته
 •   بررسی تخلفات داروخانه ها و اجرای ضوابط مربوطه
 •   کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه
 •   شرکت در جلسات کارشناسی

 

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد مخدر:

 • تدارک داروهای مخدر و توزیع آن بین واحدهای مصرف کننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشکده و نظارت بر روند صحیح واصولی مصرف داروهای فوق و انجام بازرسی های مربوطه

مجموعه های تحت پوشش به شرح ذیل است :
-  کلیه بیمارستانهای خصوصی ، دولتی و خیریه
-  شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش داروئی این دانشکده
-  درمانگاههای واجد پروانه اتاق عمل
-  بیماران کانسری و صعب العلاج
- مراکزترک و بازتوانی بیماران معتاد
-  جانبازان معزز جنگ تحمیلی

 • نظارت بر تولید ، توزیع و مصرف الکل طبی در سطح شهرستان و صدور  حواله جهت مراکز توزیعی و پزشکی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت