شرح وظایف

Last Update: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳:۵۶| تعداد بازدید: 31

- برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ،آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد درحیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی .

- مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
- اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد در مواقع ضروری .
- نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات ازعملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری .
- برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی سازمان.
- تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .
- دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .
- اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف
- طبقه بندی حسابها  ودرصورت نیاز  طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکیج .
- نظارت و کنترل بمنظور حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای سازمان
- برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .
- برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش سازمان و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف .
-- ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .
- ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

- انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .
- تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.
- برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .
- عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شرکت به تشخیص مدیریت شرکت.
- برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.
- تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مدیریتی همگام با ضرورتهای سازمان .
- سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .
- تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .
- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی