ریکال داروی نیمودیپین و سابریل

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۰:۵۹ | تعداد بازدید: 8

با توجه به نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ریکال داروهای نیمودیپین و سابریل ،به

دلیل عدم تطابق سری های ساخت و تاریخ انقضای داروهای مذکور ،خواهشمند است نسبت به جمع آوری داروهای فوق از

کلیه سری های ساخت که توسط شرکت دارودرمان صدف توزیع شده اقدام نمایید.