برنامه توزیع تاکرولیموس و مایکوفنولیک اسید وارداتی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۶ | تعداد بازدید: 3

به آگاهی می رساند اولویت توزیع برند خارجی داروهای مذکور صرفا به بیماران پیوندی (قلب،ریه،پانکراس

روده،کبد و کلیه )صورت می پذیرد.