در خصوص مرجع نظارت بر تولیدکنندگان گازهای طبی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳:۵۱ | تعداد بازدید: 2

به آگاهی می رساند که گاز اکسیژن طبی از تاریخ 1396/03/21 وارد فهرست رسمی داروهای ایران شده است،

لذا نظارت کیفی آن به عهده این سازمان و معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور می باشد.

لازم به ذکر است هر کدام از گازهای طبی که وارد فهرست رسمی داروهای ایران شده باشند نیز شامل الزمات

فوق می باشند.