ریکال ویال ایمونوگلوبولین

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۲:۳۴ | تعداد بازدید: 8

به اگاهی می رساند در خصوص ویال ایمونوگلوبولین ،به دلیل عدم تایید نتایج حاصل از آزمایش فرآورده

ویال 100 میلی لیتری حاوی محلول تزریقی ایمونوگلوبولین وریدی ،شایسته است نسبت به جمع آوری داروی 

وارداتی فوق از سری ساخت 96m222 اقدام گردد.